Procedure van inschrijving tot plaatsing van uw kind bij één van onze gastouders

Voordat u zich bij ons aanmeldt...

Ga eerst zelf na of u recht heeft op Kinderopvangtoeslag. Dit voorkomt dat u later in de problemen komt met de Belastingdienst Toeslagen. Kijk hier voor de voorwaarden.

 

Aanmelden

U meldt zich als vraagouder aan via het digitale inschrijfformulier voor inschrijven vraagouder. Nadat u zich ingeschreven heeft, nemen wij telefonisch contact met u op. U kunt natuurlijk zelf ook contact met ons opnemen, dan schrijven wij u in meteen zelf in.
Vervolgens maken wij met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek en om de wensen van u en de behoeften van uw kind(eren) te bespreken. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur.

Het gesprek vind plaats bij u aan huis.
 

Voorstellen

Nadat wij uw wensen hebben geinventarisserd, gaan wij voor u de juiste gastouder zoeken. We zullen diverse gastouders aan u voorstellen. 

Afhankelijk van de opvanglocatie, hetzij bij u thuis of bij de gastouder thuis zal de kennismaking plaatsvinden op de opvanglocatie. U kunt dan op uw gemak een redelijke indruk opdoen van de gastouder en/of haar opvanglocatie. 

 

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek met de gastouder bespreken we elkaars wensen met betrekking tot de verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Wat biedt de gastouder en wat zijn de mogelijkeheden.
Beide partijen hebben de mogelijkheid om elkaar vragen te stellen. 

 

Koppelingsgesprek

Wanneer beide partijen positief staan tegenover een samenwerking, zal het gastouderbureau een afspraak maken voor een koppelingsgesprek. Alle drie de partijen nemen deel aan dit gesprek daar waar de opvang plaats gaat vinden. In dit gesprek worden eventueel nog de laatste belangrijke punten besproken en zorgt het bureau voor een gastouderopvangcontract. In dit contract worden de gegevens van de gastouder, ouder , het bureau en het kind opgenomen. Ook de opvangdagen, uren en tarieven worden hierin vastgelegd. 

 

Wendag

Bij blijken van geschiktheid wordt er een proefdag of wendag met u afgesproken. Als deze dag voor beide partijen inclusief de kinderen naar wens is verlopen zullen we onderling een gastouderopvangcontract opstellen en onderdertekenen. We hanteren geen richtlijnen voor het wennen van de kinderen. Dit hangt helemaal af van het kind zelf.

 

Gastouderopvangcontract

Het contract wordt tussen 3 partijen gesloten, te weten: het gastouderbureau, de ouder en de gastouder. 
In dit contract wordt de opvang geregeld. Hierin wordt de contractvorm vastgelegd, het aantal op te vangen uren per maand, de opvangdagen, uurtarief, bureaukosten, wijze van betalen en uitbetalen, opzeggen en opvang bij ziekte. Uiteraard is dit contract gehouden aan de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan.


Begeleiding van de koppeling

Na 6 tot 8 weken informeren wij hoe de opvang tot nu toe is verlopen door middel van een eerste evaluatiegesprek tussen bureau, ouder en gastouder.

In dit gesprek verifiëren wij de opvang naar ieders tevredenheid. We bespreken of de opvang tot nu toe is verlopen volgens de gemaakte afspraken; wat kan beter en wat kunnen we verder voor elkaar betekenen? In dit eerste gesprek leggen we ook de mogelijkheid voor om gebruik te maken van het kindvolgdossier. Het kindvolgdossier wordt dan door het gastouderbureau aangemaakt en komt in het bezit van de gastouder. Jaarlijks volgen er kindgesprekken.  Deze gesprekken vinden plaats wanneer het gastkind 0,9 jaar is, 1,9 jaar is,  2,9 jaar is en 3,9 jaar is. Bij 3,9 jaar wordt de overdracht naar de basisschool besproken en de verdere voortzetting van de opvang in de voor én naschoolse opvang.


Evaluatiegesprekken

In de wet kinderopvang staat vast dat het gastouderbureau elk jaar de opvang met de ouders moet evalueren. Dit staat los van de kindgesprekken.  De evaluatie wordt digitaal aangeboden. Hierin kan de ouder aangeven of ze wel of geen gesprek wenst met de gastouder naar aanleiding van de opvang. In het formulier kan de ouder aangeven of ze wel of geen gesprek wenst met het bureau en de gastouder.

 

Voortgangsgesprekken

Jaarlijks houden we met de gastouder een voortgangsgesprek. Hierin bespreken we de opvang uitgebreid. Begeleiding bij de opvangtaken staan centraal. 

Uit deze voortgangsgesprekken kan een meeloopdag voortvloeien. Dit is niet verplicht. Toch blijkt een meeloopdag voor gastouders erg prettig. Gastouders krijgen tips en handvaten om mee te werken. 

 

Meeloopdag

Om als bureau een volledige indruk van de opvang en werkwijze van de gastouder te krijgen is de bemiddelaar een half uur voor aanvang (voordat het eerste kind wordt gebracht) en een uur nadat het laatste kind is opgehaald bij de gastouder aanwezig. Het verloop van de dag wordt in kaart gebracht en na afloop wordt deze dag kort met de gastouder geëvalueerd. Van deze dag ontvangt de gastouder een verslag.

 

Risico Inventarisatie

Jaarlijks komen we in de opvang om de risico's op veiligheid en gezondheid in kaart te brengen. (RIE). Deze bezoeken gebeuren onaangekondigd.

De RIE wordt online geplaatst en is alleen inzichtelijk voor de gastouder en de ouders.

De gastouder en ouder wordt geacht mee te werken om de veiligheid en de gezondheid van de kinderen te waarborgen.

 

 

Gastouder aan huis

U overweegt een gastouder aan huis

01-03-2018 23:41
Wat u eerst moet weten! In 5...

GGD Inspecties

Inspectierapporten

Controle GGD   Waarom toezicht? De rijksoverheid stelt aan gastouderbureaus kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, aantal op te vangen kinderen, pedagogische kwaliteit gastouders en opvangwoning, kwaliteit gastouderbureau en klachten. Jonge...

Klachten

Klachtenregeling

We streven naar een goede samenwerking en tevreden klanten. Toch kan het zo zijn dat u een klacht heeft. Blijf dan niet boos, maar laat het ons weten. Klachten nemen wij zeer serieus en daar leren wij van. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie voor de behandeling van formele...

Voor ouders

Wat mag wel en wat mag niet

01-01-2015 00:00
Gastouderopvang is kleinschalig (4-6 kinderen maximaal, inclusief de eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar). Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij een geregistreerde gastouder voor een kind zorgt van ouders die allebei werken of studeren. Dit kan zowel bij ouders thuis als bij...

Evaluatieformulier ouders

Jaarlijks toetsen we de tevredenheid van de ouders over de gastouderopvang die u bij ons afneemt. Hiervoor vragen we enkele minuten van uw tijd.