Kwaliteit Pedagogisch Beleid

Omdat de gastouder een belangrijke rol speelt bij de opvoeding van uw kind(eren) hebben wij een Pedagogisch beleidsplan opgesteld waar u op terug kunt vallen. Het Pedagogisch beleidsplan is een belangrijk document voor ons, voor onze gastouders en ouders.

Belangrijke pijlers zijn dat het kind zich geborgen moet voelen, vertrouwd en vrij kan voelen om zich te uiten, zowel emotioneel als fisiek. Daarnaast moet tijdens de opvang ruimte worden geboden voor de ontwikkeling en zelfontplooiing van het kind.

Een optimale omgeving voor een optimale ontwikkeling van kinderen

De pedagogische doelstellingen, benoemd in de Wet Kinderopvang ligt in het bieden van veiligheid,  het versterken van de sociale competenties en de overdracht van normen en waarden en socialisatie. 
In onze kwaliteitsvisie zijn de 12 geboden  van essentieel belang voor een optimale ontwikkeling van kinderen.  Zo is er aandacht op elke opvanglocatie, zowel bij de gastouder thuis als op de opvanglocatie bij de ouders thuis voor:
 
 1. Een veilige omgeving
  Een veilige omgeving is de basis van het aanbod. We beschermen kinderen tegen lichamelijke risico’s en leren kinderen ook zelf met risicovolle situatie om te gaan.
 2. Plezier en geborgenheid
  In de opvang heerst een opgewekte en positieve sfeer, waarin kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Elk kind krijgt persoonlijke aandacht en wordt geaccepteerd. We reageren sensitief en responsief op signalen en behoeften van het kind.
 3. Verzorging en gezonde levensstijl
  Er is zorg voor gezond eten en drinken, voldoende rust, voldoende beweging, hygiëne en buitenlucht. Er is een dagritme met afwisseling van spel, gezamenlijke activiteiten en ontspanning. Kinderen leren gezonde leefregels toe te passen, zoals tanden poetsen en handenwassen.
 4. Spelen
  Kinderen kunnen in een goede ingerichte ruimte samen spelen met verschillende materialen. Ook is er ruimte voor privacy en alleen spelen. Vrij spel wisselen we af met gezamenlijke activiteiten in de groep.
 5. Sociale omgang
  We ondersteunen kinderen in de omgang met leeftijdgenoten, onder meer bij het leggen van onderlinge contacten en het oplossen van conflicten.
 6. Individuele ontwikkeling
  Kinderen stimuleren we in hun ontwikkeling en het ontdekken van hun talenten. Er is aandacht voor de brede ontwikkeling: cognitief,  taal, creatief en motorisch. En voor persoonsontwikkeling, zoals het ontwikkelen van zelfvertrouwen, veerkracht en omgaan met frustratie.
 7. Morele ontwikkeling
  Er is aandacht voor het leren kennen van de wereld, voor het bespreken van gebeurtenissen en dilemma's en voor de sociale regels (omgang met elkaar).
 8. Participatie 
  Kinderen krijgen de gelegenheid om mee te denken in beslissingen (bijvoorbeeld over inrichting) en om verantwoordelijkheid te dragen voor de gang van zaken.
 9. Extra steun kwetsbare kinderen 
  Kinderen die het nodig hebben, krijgen extra steun, bijvoorbeeld bij het maken van contacten met andere kinderen of bij het leren van de Nederlandse taal.
 10. Relatie en afstemming met ouders 
  Kinderen voelen zich veilig bij een positieve respectvolle relatie met hun ouders en een zichtbare verbinding met thuis (bijvoorbeeld via foto's of knuffels). We luisteren naar ideeën en zorgen van ouders en bieden hen de mogelijkheid tot samenwerking en afstemming.
 11. Signaleren van problemen 
  Ontwikkelingsachterstand of gedragsproblematiek bij kinderen signaleren we. Datzelfde geldt voor een vermoeden van kindermishandeling. In deze situaties reageren we passend.
 12. Samenwerking met basisschool en jeugdzorg 
  Indien nodig voor de goede zorg voor het kind of als het bijdraagt aan een afgestemd activiteitenaanbod werken we samen met de basisschool en jeugdzorg.

(Bureau kwaliteit Kinderopvang BKK)

 

Naast deze basiskwaliteit worden aspecten met betrekking tot de context van een gewone gezinssituatie, het privéleven van de gastouder en haar gezinsleden in algemene richtlijnen beschreven. De werkwijze van ons als bureau met betrekking tot de huisbezoeken, hoe wij de kwaliteit bewaken, omgaan met het 4 ogenprincipe en hoe wij omgaan met zorgen.

 

Download  hier  ons pedegogisch beleidsplan