Invoering Persoonsregister

27-12-2017 09:45

Wat gaat er veranderen?

Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten continue gescreend. Per 1 maart 2018 wordt dit uitgebreid naar alle personen in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) nodig hebben. Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang.

Wie moet zich inschrijven?

Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is verplicht om zich in te schrijven. Dit betreft:

-          Vaste medewerkers

-          Tijdelijke medewerkers (stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen)

-          Gastouders en hun volwassen huisgenoten

-          Houders en bestuurders

-          Kantoorpersoneel dat toegang heeft tot gegevens van de kinderen

-          Personen die wonen of tijdens de opvang structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie (dit geldt niet als de opvang bij de vraagouders plaatsvindt).

Wat wordt verstaan onder structureel aanwezig?

Als richtlijn geldt: iemand is structureel aanwezig als diegene minstens één keer per drie maanden minimaal een half uur tijdens opvanguren aanwezig  is op de opvanglocatie. Voorbeelden hiervan zijn de schoonmaakster die 2 keer in de week tijdens de  opvang langskomt of de buurvrouw die wekelijks op bezoek komt tijdens de opvanguren. Zij moeten zich inschrijven in het personenregister.

Geen inschrijfplicht hebben de mensen die éénmalig langdurige klussen verrichten die niet langer duren dan een aaneengesloten periode van 2 weken én geen directe betrokkenheid en/of verantwoordelijkheid voor kinderen hebben. Bijvoorbeeld een aannemer of een snuffelstagiair.

Hoe en wanneer kunt u zich inschrijven?

Het inschrijftermijn is niet voor iedereen gelijk:

Omdat stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen nu nog niet continu gescreend worden, moeten zijn zich op 1 maar 2018 of direct daarna inschrijven in het personenregister. Op het moment van inschrijven mag hun VOG maximaal 2 maanden oud zijn.

Heeft u geen geldige VOG? Dan moet u een nieuwe VOG aanvragen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vog-aanvraagformulieren-kinderopvang

Er geldt een uitzondering voor personen die vóór 1 maart 2018 al continu gescreend worden. Zij mogen hun bestaande VOG gebruiken als die is afgegeven ná 1 maart 2013. En deze VOG heeft u al in uw bezit.  Indien u deze niet kunt vinden dan kunt u deze ook bij uw gastouderbureau opvragen.

Inschrijven is eenvoudig en duurt hoogstens enkele minuten. Degene die zich inschrijft moet het wel zelf doen en zelf het VOG kenmerk toevoegen. Inschrijven is tot 1 juli 2018 gratis. Daarna kost het 12 euro per inschrijving.

Inschrijven

1.    1: indien u nog geen DigiD heeft, dan vraagt u deze eerst hier aan:. https://digid.nl/aanvragen

DigiD is uw inlogcode voor de hele overheid. U ontvangt na uw aanvraag binnen 5 werkdagen een brief met inloggegevens. Hiermee logt u in het personenregister.

2.    Log in op het personenregister:  duo.nl/personenregisterkinderopvang Dat kan vanaf 1 maart 2018. Uw persoonlijke gegevens staan al ingevuld. (Geef aan hoe u berichten van het register wilt ontvangen: via de Berichtenbox van MijnOverheid of via e-mail. U kunt de Berichtenbox alleen kiezen als u eerst in de Berichtenbox zelf aangeeft dat u berichten van het personenregister wilt krijgen).

3.    Vul het kenmerk van uw VOG in. Zij controleren meteen de geldigheid. U vindt het kenmerk op uw VOG.

4.    Stuur via het register een koppelverzoek naar uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau. Pas als u gekoppeld bent, is uw inschrijving compleet. Werkt u voor meerdere kinderopvangorganisaties? Dan moet u door elke organisatie gekoppeld worden.

5.    Pas wanneer u gekoppeld bent door uw gastouderbureau (dat kunnen meerdere zijn) dan is uw inschrijving compleet.

Uw gastouderbureau moet u koppelen.

Inschrijven en koppelen zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang.

U mag maximaal 4 maanden ongekoppeld in het personenregister staan. Daarna wordt u automatisch uitgeschreven. U kunt deze periode eenmalig verlengen met 9 maanden.

Lees voor meer informatie de factsheet Personenregister op rijksoverheid.nl. Klik hier: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/11/28/facsheet-personenregister-kinderopvang/20171113+Factsheet+personenregister.pdf

 In de loop van het eerste kwartaal van 2018 start het Personenregister kinderopvang.

Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is dan verplicht om zich in te schrijven in het register.
 
Waarom dit register?
Samen werken we aan een goede en veilige kinderopvang. Daarom is DUO al in maart 2013  gestart met het continu screenen van vaste medewerkers. Dit breiden zij begin 2018 uit naar  continue screening van aile medewerkers die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig  hebben, dus inclusief stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen. Daarmee draagt het  register bij aan het verder vergroten van de veiligheid in de kinderopvang.
 
Hoe werkt het  register?
Met het personenregister bekijken zij dagelijks of bestuurders, bemiddelingsmedewerkers, gastouders en hun huisgenoten van 18 jaar en ouder en eventuele vrijwilligers nieuwe  strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan die belemmerend zijn voor het werken met  kinderen.Is dat het geval, dan ontvangt het gastouderbureau hierover een bericht van de GGD. Deze persoon moet dan een nieuwe VOG aanvragen.n de loop van het eerste kwartaal van 2018 start het Personenregister kinderopvang.
Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is dan verplicht om zich in te schrijven in het register.
 
Waarom dit register?
Samen werken we aan een goede en veilige kinderopvang. Daarom is DUO al in maart 2013  gestart met het continu screenen van vaste medewerkers. Dit breiden zij begin 2018 uit naar  continue screening van aile medewerkers die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig  hebben, dus inclusief stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen. Daarmee draagt het  register bij aan het verder vergroten van de veiligheid in de kinderopvang.
 
Hoe werkt het  register?
Met het personenregister bekijken zij dagelijks of bestuurders, bemiddelingsmedewerkers, gastouders en hun huisgenoten van 18 jaar en ouder en eventuele vrijwilligers nieuwe  strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan die belemmerend zijn voor het werken met  kinderen.Is dat het geval, dan ontvangt het gastouderbureau hierover een bericht van de GGD. Deze persoon moet dan een nieuwe VOG aanvragen.In de loop van het eerste kwartaal van 2018 start het Personenregister kinderopvang.
Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is dan verplicht om zich in te schrijven in het register.
 
Waarom dit register?
Samen werken we aan een goede en veilige kinderopvang. Daarom is DUO al in maart 2013  gestart met het continu screenen van vaste medewerkers. Dit breiden zij begin 2018 uit naar  continue screening van aile medewerkers die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig  hebben, dus inclusief stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen. Daarmee draagt het  register bij aan het verder vergroten van de veiligheid in de kinderopvang.
 
Hoe werkt het  register?
Met het personenregister bekijken zij dagelijks of bestuurders, bemiddelingsmedewerkers, gastouders en hun huisgenoten van 18 jaar en ouder en eventuele vrijwilligers nieuwe  strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan die belemmerend zijn voor het werken met  kinderen.Is dat het geval, dan ontvangt het gastouderbureau hierover een bericht van de GGD. Deze persoon moet dan een nieuwe VOG aanvragen.