Waarom ouders kiezen voor gastouderopvang

In de Wet kinderopvang staat voor gastouderopvang dezelfde pedagogische opdracht als voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang: het bieden van verantwoorde kinderopvang.
 

Wat is een verantwoorde kinderopvang?  

Een optimale omgeving voor een optimale ontwikkeling van kinderen

De pedagogische doelstellingen, benoemd in de Wet Kinderopvang ligt in het bieden van veiligheid,  het versterken van de sociale competenties en de overdracht van normen en waarden en socialisatie. 
In onze kwaliteitscriteria gastouders zijn de 10 geboden erg belangrijk. Deze dienen te worden vertaald naar de 12 geboden waarmee de gastouder de kwaliteitsvisie op de opvanglocatie vorm geeft op haar eigen manier en in het belang voor een optimale ontwikkeling van kinderen.  Zo is er aandacht op elke opvanglocatie, zowel bij de gastouder thuis als op de opvanglocatie bij de ouders thuis voor:
 
 1. Een veilige omgeving
  Een veilige omgeving is de basis van het aanbod. We beschermen kinderen tegen lichamelijke risico’s en leren kinderen ook zelf met risicovolle situatie om te gaan.
 2. Plezier en geborgenheid
  In de opvang heerst een opgewekte en positieve sfeer, waarin kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Elk kind krijgt persoonlijke aandacht en wordt geaccepteerd. We reageren sensitief en responsief op signalen en behoeften van het kind.
 3. Verzorging en gezonde levensstijl
  Er is zorg voor gezond eten en drinken, voldoende rust, voldoende beweging, hygiëne en buitenlucht. Er is een dagritme met afwisseling van spel, gezamenlijke activiteiten en ontspanning. Kinderen leren gezonde leefregels toe te passen, zoals tanden poetsen en handenwassen.
 4. Spelen
  Kinderen kunnen in een goede ingerichte ruimte samen spelen met verschillende materialen. Ook is er ruimte voor privacy en alleen spelen. Vrij spel wisselen we af met gezamenlijke activiteiten in de groep.
 5. Sociale omgang
  We ondersteunen kinderen in de omgang met leeftijdgenoten, onder meer bij het leggen van onderlinge contacten en het oplossen van conflicten.
 6. Individuele ontwikkeling
  Kinderen stimuleren we in hun ontwikkeling en het ontdekken van hun talenten. Er is aandacht voor de brede ontwikkeling: cognitief,  taal, creatief en motorisch. En voor persoonsontwikkeling, zoals het ontwikkelen van zelfvertrouwen, veerkracht en omgaan met frustratie.
 7. Morele ontwikkeling
  Er is aandacht voor het leren kennen van de wereld, voor het bespreken van gebeurtenissen en dilemma's en voor de sociale regels (omgang met elkaar).
 8. Participatie 
  Kinderen krijgen de gelegenheid om mee te denken in beslissingen (bijvoorbeeld over inrichting) en om verantwoordelijkheid te dragen voor de gang van zaken.
 9. Extra steun kwetsbare kinderen 
  Kinderen die het nodig hebben, krijgen extra steun, bijvoorbeeld bij het maken van contacten met andere kinderen of bij het leren van de Nederlandse taal.
 10. Relatie en afstemming met ouders 
  Kinderen voelen zich veilig bij een positieve respectvolle relatie met hun ouders en een zichtbare verbinding met thuis (bijvoorbeeld via foto's of knuffels). We luisteren naar ideeën en zorgen van ouders en bieden hen de mogelijkheid tot samenwerking en afstemming.
 11. Signaleren van problemen 
  Ontwikkelingsachterstand of gedragsproblematiek bij kinderen signaleren we. Datzelfde geldt voor een vermoeden van kindermishandeling. In deze situaties reageren we passend.
 12. Samenwerking met basisschool en jeugdzorg 
  Indien nodig voor de goede zorg voor het kind of als het bijdraagt aan een afgestemd activiteitenaanbod werken we samen met de basisschool en jeugdzorg.

(Bureau kwaliteit Kinderopvang BKK)

 

De verschillen

Ook zijn er verschillen tussen de manier waarop de gastouderopvang aan die opdracht werkt en hoe dat gebeurt in de andere opvangvormen. Denk aan de groepsgrootte, de opvangomgeving, het dagprogramma, de activiteiten en het aanbod van spelmateriaal, het contact met ouders en de positie van de gastouder.
Naast de praktische verschillen zijn er vier kernbegrippen waarmee de gastouderopvang zich onderscheidt van opvang in kindercentra:
 • Kleinschaligheid;  
  Aantal op te vangen kinderen: Bij een gastouder worden maximaal vijf kinderen gelijktijdig opgevangen als de kinderen (op te vangen én eigen kinderen) allemaal jonger zijn dan 4 jaar. Bij een gastouder worden maximaal zes kinderen gelijktijdig opgevangen als de op te vangen kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar zijn. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend. In de groep, bedoeld in het eerste en tweede lid, mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar.
 • Pedagogische afstemming;
  Gastouders werken in hun eentje, maar staan er zeker niet alleen voor. Bij iedere gastouder hoort een gastouderbureau die meedenkt over een goede aanpak en meehelpt om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. De opvoedideeën van een gastouderbureau staan in het pedagogisch beleid. Een gastouder kiest voor een bepaald gastouderbureau en daarmee stemt ze ook in met de uitgangspunten, doelstellingen en visie van het pedagogisch beleid van dat bureau. Die informatie is niet alleen bedoeld voor de het gastouderbureau en de gastouder, maar ook voor de ouders en de GGD. 
  Voordat de opvang start hebben de gastouder en de ouders dus al een gedeeld vertrekpunt voor het gesprek: de ideeën over opvoeden en verzorging van het gastouderbureau. In de eerste contacten tussen de bemiddelingsmedewerker, gastouder en ouders komen die ideeën op tafel. Iedere gastouder zal er haar eigen invulling aan geven, afhankelijk van haar persoon en haar opvangsituatie. 
  Iedere ouder zal ook eigen opvoedingswensen inbrengen. Binnen de pedagogische lijnen van het gastouderbureau kunnen zij samen werken aan een situatie die voor alle partijen goed en prettig is.
 • Flexibiliteit;
  De werktijden van een gastouder kunnen vaak heel precies worden afgestemd op de persoonlijke situatie van ouders. Afhankelijk van de eigen wensen van de gastouder kan opvang ‘de hele week’ plaatsvinden: op de 7 dagen van de week, tijdens de 24 uren van een etmaal. Het opvangrooster kan bovendien, als het nodig is, per week veranderen. Voor de groep ouders met wisselende of onregelmatige werktijden, of voor ouders die veel reizen voor hun werk, is gastouderopvang juist om die reden meestal de meest passende opvangvorm. Maar ook voor andere ouders kan de flexibiliteit van de gastouderopvang een voordeel zijn. Er zijn geen van buitenaf bepaalde breng- en haaltijden; de opvang kan ‘op het uur’ met de gastouder worden geregeld. Zo kunnen ouders de opvangtijd heel precies laten aansluiten op hun vrije tijd en zij kunnen dus maximaal zelf aanwezig zijn voor hun kind. Het spreekt voor zich dat de gastouder zelf bepaalt hoeveel uur per week, en op welke tijden zij wil en kan werken als gastouder.
  De mate van flexibiliteit kan dus verschillen tussen gastouders.
 • Specialisme
  De aandacht, rust en regelmaat die een gastouder kan bieden, passen goed bij de behoefte van hele jonge kinderen. Zeker voor baby’s met hechtingsproblemen of onrustig gedrag is een vaste gastouder heel belangrijk. Ook kan er goed rekening worden gehouden met de behoefte aan een prikkelarme omgeving. 
  Voor baby’s met een extra zorgvraag past opvang door een gastouder vaak beter bij wat het kindje nodig heeft om de wereld aan te kunnen. Hetzelfde geldt voor oudere kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Met een gastouder kunnen gedragsafspraken worden gemaakt die passen bij de mogelijkheden van het kind. De gastouder overlegt dit met de ouders of een hulpverlener.
  Ook voor kinderen die om lichamelijke redenen (handicaps, beperkingen, ernstige allergieën) onvoldoende zorg kunnen krijgen in een kindercentrum kan opvang door een gastouder een goed alternatief zijn. Als de opvang plaatsvindt in de woning van de gastouder kan de leefsituatie worden afgestemd op de leefsituatie thuis.
 • Achtergrond gastouder
  Met de achtergrond van de gastouder bedoelen wij de extra vaardigheden die zij heeft, welke zij graag mee wil nemen in haar gastouderopvang. Deze vaardigheden kunnen bestaan uit: het bespelen van een muziekinstrument of het beoefenen van dans of iets dergelijks.

 

Pedagogisch Beleid

Uitgangspunt, doelstelling en visie

Een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden horen bij de taken van het gastouderbureau; het...

Veiligheid, gezondheid en hygiëne

In de Wet kinderopvang is geregeld dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde en veilige...

Kwaliteit Pedagogisch Beleid

Omdat de gastouder een belangrijke rol speelt bij de opvoeding van uw kind(eren) hebben wij een...